Річний звіт директора НВК 2019-2020 н.р.

 

 

Річний звіт

директора

Новобілярського НВК

«ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ»

про діяльність закладу освіти

у 2019 – 2020 навчальному році

 

 

 

Вступ

Шановні колеги!

      Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громад кістю», відповідно до п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

      Сьогодні ми обговорюємо підсумки роботи навчального закладу за 2019- 2020н.р. 

       Протягом 2019- 2020 року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у школі.

       Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впроваджених нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків, районної та шкільної програм «Обдарована молодь». Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконання робочого навчального плану , річного плану роботи школи на 2019 – 2020н.р. та програми розвитку школи до 2020 року.

      Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019 - 2020 році була:

 • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян та здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів.
 • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
 • Забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

1.Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2.Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти .

3.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

4.Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

5.Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

 

 

6.Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

7.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

8.Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

9.Робота у мікрорайоні школи.

10.Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

 

                                   Кадрове забезпечення

У 2019-2020н.р.  році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%.

Працювало:

 1.  Педагогічних працівників – 16:
 • з них сумісник – 1вчитель хімії Коваленко Олена Петрівна;
 1. Обслуговуючого персоналу – 18 чоловік і 7 сезонних кочегара в осінньо-зимовий період.

Віковий склад вчителів:

 • пенсіонерів – 2 – 12,5%;
 • до 60 років – 4 – 25%;
 • до 50 років – 5 – 31,25%;
 • до 40 років – 3 – 18,75%;
 • до 30 років – 2 – 12,5%.

        Атестація педагогічних працівників 2019-2020 навчального року проводилася  згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи. Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

         Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.

          В квітні 2020 року педагогічну атестацію пройшли 2 вчителя:

 • Вчитель англійської мови Плющ Н.А. – отримала І категорію;
 • Бібліотекар Трофимова Н.О. – підтвердила 10 тарифний розряд.

У 2021 році атестуються вчителі:

Сінчук С.А. – вчитель географії  та історії підтверджує раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Бондар Т.Ю. – вчитель музики підтверджує раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Крохмалюк Л.М. – вчитель математики підтверджує раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Костенюк І.П. – вчитель початкових класів підтверджує раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 

        Педагогічний колектив НВК продовжував працювати над проблемою: «Втілення особистісно-орієнтованого навчання як основи всебічного розвитку здібностей учнів в умовах активізації інноваційних процесів в освіті».

 

  Отже, пріоритетний напрям розвитку особистості, здатної до само актуалізації, творчого сприяння світу та соціально значущої діяльності лежить у площині розв’язання проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу. Усе це потребує перегляду підходів до визначення мети, завдань, змісту, методичного забезпечення формування життєвої компетентності особистості. основою всіх перетворень має стати реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку життєвої компетентності дитини.

 

      Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

 1. Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.
 2. Забезпечити якість освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.
 3. Забезпечити активне втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.
 4. Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.
 5. Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.
 6. Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

       Проблема забезпечення шкіл педагогічними кадрами стоїть поки дуже гостро. В умовах зниження суспільного значення професії вчителя, низькою матеріальною оцінкою його праці важко говорити про залучення в школу  та дитячі садочки випускників педагогічних вишів. І зараз на кінець2019 – 2020н.р. вакантною залишаються посади вчителя початкових класів та вихователів ДНЗ.

        Однак, ми не без гордості можемо сказати, що на протязі останніх років в нашій  школі працюють талановиті, працездатні молоді вчителі.

         Батьки і учні завжди задоволені були роботою молодих вчителів: Костенюк Ірини Петрівни, Трофимової Надії Олегівни.

         Якість навчально-виховного процесу НВК , його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

         З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася спеціальна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

         Наказом по НВК  були сформовані такі форми методичної роботи:

 • колективні:педагогічна рада. Психолого-педагогічний семінар;
 • групові: методичні об’єднання;
 • індивідуальні: робота над методичною проблемою, співбесіди, аналіз уроків.

Працювали методичні об’єднання:

 • початкових класів (керівник Мозгова В. М.);
 • вчителів гуманітарного циклу (керівник Пігуль В.В.);
 • класних керівників (керівник Бондар Т. Ю.).

всі ці форми активно працювали як на протязі 2019 – 2020н.р.

        Протягом року виконувався  план курсової перепідготовки вчителів. Курси при Одеському інституті удосконалення вчителів пройшли і всі вчителі, які викладають окремі предмети не за фахом.

   Станом на кінець навчального року у школі працює такий кадровий склад:

 • спеціаліст вищої категорії – 1вчитель;
 • спеціаліст І категорії – 8 вчителів;
 • спеціаліст ІІ категорії – 2 вчителя;
 • спеціаліст – 3 вчителя;
 • молодший спеціаліст – 2 вчителя.

        Тобто, учителі НВК йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проблемно-модульні технології, технології колективної та групової діяльності, проектні технології.

        Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% педагогів володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички.

         Питання роботи з кадрами – це й робота з кадрами технічного персоналу. В цьому навчальному році нам не завжди вдавалось залучити в свій колектив людей, які б відповідно відносились до своїх обов’язків.

        Слід підкреслити, що у приміщеннях школи та дитячого садочка завжди чисто, затишно і тепло завдяки наполегливій праці,насамперед таких працівників, як :

 • Чернецька Марія Михайлівна;
 • Бондар Олена Олександрівна;
 • Тюмікова Юлія Миколаївна;
 • Кузьміч Катерина Сергіївна;
 • Галаджий Олена Романівна;
 • Лузан Микола Федорович.

На 2019 – 2020н.р. на час опалювального сезону прийшли відповідальні сезонні кочегари Алупой Петро Андрійович, Ларіонов Олексій Валентинович, Рибальченко Наталія Яківна, Ковальчук Максим Володимирович, Гольонко Ольга Володимирівна, Милованов Андрій Миколайович, Лавріненко Марія Іванівна.

Співпраця з батьками.

         Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес.

        Тому педагогічний колектив НВК завжди працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.

         Батьки є соціальним замовником школи.

         Зі словами подяки та вдячності за участь у розв’язанні загальношкільних, насамперед, господарських проблем ми звертаємось до таких батьків, як

Лознян Ольга Василівна

Штубєй Іван Миколайович

        Але на жаль деякі батьки не завжди є учасниками позакласних заходів, не завжди охоче спілкуються з класними керівниками, не завжди активно приймають участь у вирішенні питань навчально-виховного процесу на протязі навчального року.

Незадовільно виконують свої обов’язки родини таких дітей, як Кравченко Дарина – 8 кл; Бідного Вадима – 8 кл; Яропуди Ангеліни – 7кл;

 

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

         У 2019 році, як і минулі роки нам вдалося стовідсотково вирішити проблему всеобучу.

         Я особисто, педагог-організатор,  пильно стежимо за кількістю дітей  до 18 років, які проживають  на території селищної ради та за їх навчанням і працевлаштуванням на 1 вересня 2019 року: всього дітей від 6 до 18 років – 150.

         З них дітей, що підлягають навчанню у 1-9 класах – 116:

 • навчаються у НВК – 123 дитини (школа – 85дітей,  ДНЗ – 38 дітей);
 • у ЗОШ м.Южного – 61 дітей;
 • в інших навчальних закладах (технікумах, коледжах, ПТУ) – 14 дітей.

        Особисто мною контролюється працевлаштування випускників. У 2019 році школу закінчили та одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 8 випускників. Згідно надання довідок від випускників  з них отримують середню освіту в коледжах, технікумах, ЗОШ І-ІІІ ступенів.

        Облік відвідування учнями школи ведеться щоденно.

В 2020 році школу закінчили 6 учнів.

 

Управлінська діяльність

        Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

        У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в старшій школі, розглянуто традиційно на жовтневій педраді у поточному році. За планом контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

         За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові.

 

Навчальна діяльність учнів

    Навчання в школі організовано за навчальним планом основної школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови. У 2019-2020 навчальному році 1-2 класи навчалися за новим Державним стандартом.

       Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» стали - 18учнів, конкурсу « Геліантус» - 15 учнів.

1-2 клас оцінювалися вербально.

          За  підсумками  2019 – 2020 навчального року високий та достатній рівень знань мали  11 учнів.

Бегматова Ольга – 3 клас

Макаренкова Віра – 3 клас

Микитишина Ксенія – 3 клас

Музика Дар’я – 3 клас

Подолян Олег – 3 клас

Стариков Глеб – 3 клас

Шишак Анастасія – 3 клас

ШтубєйАрина – 4 клас

Штубєй Данило – 5 клас

Штубєй Давид – 5 клас

Пігуль Максим – 6 клас

Штубєй Микола 7 клас

Время Андрій – 9 клас

Цигульська Катерина - 9 клас

Карюкіна Олександра – 9 клас

 

Робота з обдарованою молоддю

       Орієнтуючись на гуманізацію освіти, на виховання творчого, розвиненого учня, визнання його цінності й необхідності для сучасного суспільства, ми розуміємо, що особистість учня формується саме там, де дієва й ефективна робота з обдарованими учнями. Це постійний методичний пошук: як учити, як сформувати особистість, здатну навчатися протягом усього життя. В навчальному році всі учні нашого НВК мали змогу проявляти свої здібності на учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

       В жовтні 2019 року ми провели І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін. Приймали участь учні 6-9 класів. Кращими на олімпіаді шкільного етапу були такі учні:

 • з української мови – Цигульська Катерина – 9 клас;
 • з математики – Корюкіна Олександра – 9 клас;
 • з біології – Штубєй Микола – 7 клас.

       В районному етапі Всеукраїнських олімпіад і турків з навчальних предметів прийняли участь такі учні:

 • з української мови – Цигульська Катерина – 9  клас;
 • з математики – Корюкіна Олександра – 9 клас.

       В загальному заліку серед учнів шкіл І-ІІ ступенів наші учні не досягли високих призових місць. Але ми створили умови для інтелектуальних змагань, забезпечили мотивацію до навчання.

         Завдяки наполегливій праці вчителів української мови та літератури В.В. Пігуль та Н.О. Трофимовоїзбільшилася кількість учасників ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

         У ІІ-му етапі конкурсу прийняли участь такі учні:

Шишак Анастасія – 3 клас

         Тобто, у  2019-2020 навчального року педагогічний колектив НВК постійно створював всі можливі умови для розвитку здібностей обдарованих дітей.

 

Виховна та позакласна робота

          Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступників директора з навчально-виховної роботи педагогів-організаторів були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

         Мета сучасного освітнього процесу не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати інтелектуально-розвинену, духовно і морально зрілу особистість.

         Кожен рік педагогічний колектив передбачає залучення учнів НВК до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності зокрема і пізнавальної, оздоровчої,художньо-естетичної, ігрової, культурної, екологічної, що організовувались у позакласний час.

        Різноманітні виховні заходи, свята, ранки спрямовані на реалізацію проблеми: «Виховання підростаючого покоління на традиціях українського народу».

         Такі заходи якісно проводили вчителі: Ангелова П.Ф., Т.Ю. Бондар,

            В.М. Мозгова, І.П. Костенюк, Н.В. Гайдук.

          Учні школи приймали участь у таких районних заходах:

 • фестивалі-конкурсі «Чисті роси»;
 • конкурсах дитячого малюнку «Космічні фантазії», «Безпека дорожнього руху», «Про охорону праці»
 • конкурс малюнків на асфальті «Земля моєї мрії»;
 • виготовлення листівок та янголів до воїнів АТО «Молимось за тебе, солдате»;
 • «Новорічний сувенір», «Новорічна ялинка» - конкурс.

.

Дотримання правопорядку учнями та вжиті заходи щодо попередження правопорушень

         З метою попередження правопорушень в школі постійно поновлюється банк даних на дітей девіантної поведінки. Зараз ми особливу увагу приділяємо учням:

Бідному Вадиму – 8 клас.

         В цілому ж змістовне дозвілля дітей у позаурочний час, робота гуртків, заходи під час канікул, тижні правових знань, виховні години, відвідування дітей вдома  дозволяють нам підтримувати такий рівень профілактичної роботи, завдяки якої на обліку в кримінальної міліції, у службі у справах неповнолітніх учні нашого НВК відсутні багато років.

 

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

        Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі періодично працює медична сестра селищного ФАПу, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

         Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

          У цьому навчальному році розподіл на фізкультурні групи такий:

 • Основна група –  27
 • Підготовча група –  56
 • Спеціальна група –  2

        Медичне обслуговування працівників школи організовано щорічно. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного  огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються у школі. Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Нажаль столова в школі відсутня, але учні 1-4 класів постійно забезпечуються  одноразовим буфетним харчуванням.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи. В цьому начальному році відповідальний вчитель фізичного виховання Н. В. Гайдук.

        На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у школі оформлено стенди з техніки безпеки, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

       Можна відмітити, що в нашому НВК здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів. Це тиждень безпеки життєдіяльності, конкурс малюнків «Подбай про свою безпеку», день цивільного захисту. Також для попередження травматизму в школі організовано чергування вчителів та учнів 6-9 класів.

 

 

Забезпеченість умов функціонування навчально-виховного процесу

        Національна доктрина розвитку освіти в Україні поряд з усім вимагає: «Необхідно істотно зміцнити навчально-матеріальну базу, здійснити комп’ютеризацію навчальних закладів, впровадити інформаційні технології». Усі ці проблеми потребують першочергового розв’язання.

        Відповідно до цих вимог педагогічний колектив постійно докладав зусиль щодо виконання завдань спрямованих на підвищення якості освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази.

        У 2019- 2020 н. р.  році ми використовували такі засоби навчання, як:

 • два піаніно;
 • музичний центр;
 • чотири комп’ютери;
 • чотири ноутбука;
 •  шість принтерів;
 • дві мультимедійні дошки.

        У розпорядженні вчителів для проведення уроків фізкультури знаходились:

 • тенісний стіл;
 • футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі;
 • гімнастичні обручі;
 • настільні ігри.

       Сьогодні ми зможемо констатувати, що матеріальна база НВК відтворено.

Завдяки постійній турботі районної державної адміністрації, районній раді,селищної раді та відділу освіти Лиманської районної райдержадміністрації.

 

Завдання на 2020 н. рік

1.Продовжити роботу над науково-методичною проблемою НВК: «Втілення особистісно-орієнтовного навчання, як основи всебічного розвитку здібностей учнів в умовах активізації інноваційних процесів в освіті».

2.Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

3.Постійно вживати заходи, щодо підвищення рівня якості освіти:

а) вивчити можливості соціальних сервісів Веб 2.0 та їх використання у професійній діяльності вчителів. Забезпечити створення власних електронних освітніх ресурсів та вивчити можливості дистанційного навчання;

 б) постійно залучати все більше учнів до інтелектуальних змагань із базових предметів; 

в) продовжувати роботу по використанню комп’ютерної техніки як під час проведення уроків, так  і при проведенні виховних заходів;

г) використовувати проведення моніторингів та їх підсумки для підвищення відповідальності учнів за здобуття знань.

4.Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учнів 5              класу.

5.Посилити профілактичну роботу щодо проявів жорстокості та насиллю серед неповнолітніх, злочинності, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

6.Вжити дієвих заходів щодо виконання законодавства в частині збереження життя і здоров’я дітей.

7.Тримати на постійному контролі проблему відвідування учнями занять та охоплення дітей позашкільною освітою, зайнятістю в спортивних гуртках.

8.Продовжити обстеження житлово-побутових умов учнів, відвідування дітей на дому.

9.Спланувати  роботу спільно з селищною радою щодо будівництва харчоблоку та спортивної кімнати (залу).

10.Виховувати дбайливе відношення до шкільного майна.

11.Вживати заходи щодо збереження підручників, відтворення та збереження бібліотечного фонду.

12.Вжити необхідних заходів із залучення бюджетного фінансування та спонсорської допомоги для вирішення , на наш погляд таких негайних проблем:

-  заміну 2-х комп’ютерів (2006-2007років гідності).

       Вирішення цих та багато інших питань є позачерговим завданням всього трудового колективу на 2020 - 2021 навчальний рік. Перелік проблем, нажаль далеко не повний. І їх розв’язання потребує відповідального відношення до своїх обов’язків кожного вчителя, кожного учня, цілеспрямованих дій адміністрації, профспілкового та батьківського комітетів в повсякденній роботі по організації навчально-виховного процесу в новому навчальному році .